Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities  

 1. The Data Story is eenbesloten vennootschap die zich ten doel stelt het detacheren van dataspecialisten en het opleveren en onderhouden van dataproducten, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten vanThe Data Story en The Data Story de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussenThe Data Story en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle doorThe Data Story en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door The Data Story ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de websitethedatastory.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussenOpdrachtgever en The Data Story gesloten Overeenkomsten waarbij The Data Story Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk metThe Data Story 
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van deOpdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van
   

Artikel 3 De Overeenkomst  

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met The Data Story voor de aangeboden Diensten door een e-mail te sturen aan info@thedatastory.nl, telefonisch contact op te nemen via 072-2029242, of het contactformulier op de Website in te vullen.The Data Storyzal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de offerte door Opdrachtgever.
 3. AlsThe Data Story een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. The Data Story kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. IndienOpdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van The Data Story dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Data Story deze schriftelijk bevestigt.
   

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. The Data Storyzal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. The Data Storyheeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  Bij het inschakelen van derden zal The Data Story de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever  De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door The Data Story worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. DeOpdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Data Story aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan The Data Story worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Data Story zijn verstrekt, heeft The Data Story het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient deOpdrachtgever The Data Story hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. The Data Story dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullenThe Data Story en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie vanThe Data Story op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussenThe Data StoryenOpdrachtgeverzijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

 1. The Data Storyis bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat The Data Story goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.  
 2. Voorts isThe Data Story bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien deOpdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Data Story gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling  

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. The Data Storyheeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
 3. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. The Data Story zal de Opdrachtgever maandelijks een factuur sturen ter betaling van de in die maand in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde Diensten. Betaling van een factuur geschiedt via bankoverschrijving en dient te worden voldaan binnen de in de factuur genoemde termijn.
 5. DeOpdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Data Story mede te delen.
 6. Indien deOpdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. IndienThe Data Story besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 8. Het staatThe Data Story vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten wanneer Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel heeft voldaan.
   

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

Alle zaken geleverd door The Data Story blijven in het eigendom van The Data Story, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.

 

Artikel 9 Garantie

Buiten een inspanningsverplichting geeft The Data Story geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

 1. DeOpdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. The Data Story is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. The Data Story zal de Opdrachtgever ervan op de hoogte stellen op welke wijze de benodigde gegevens en informatie moeten worden aangedragen. Indien de Opdrachtgever de gegevens niet op de aangegeven wijze aandraagt, is The Data Story niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Hieronder wordt ook begrepen schade veroorzaakt door een wijziging van de startdatum of een vertraging of vermeerdering van de werkzaamheden.
 3. Termijnen waarbinnen de Diensten uitgevoerd zullen worden, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden dergelijke termijnen na te komen, is The Data Story nimmer aansprakelijk voor gevolgen van overschrijding van deze termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen of Diensten of producten te annuleren, of de betaling van deze Diensten of producten te weigeren, noch is The Data Story enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. The Data Story betracht alle mogelijke voorzichtigheid in de communicatie met Opdrachtgever met betrekking tot de veiligheid van gegevens en verwacht van haar Opdrachtgever hetzelfde. The Data Story is niet aansprakelijk voor het lekken van data, indien dit het gevolg is van het op onjuiste wijze aandragen van gegevens door Opdrachtgever of een andere gedraging of nalatigheid van Opdrachtgever die afbreuk doet aan de veiligheid van de gegevens die tussen The Data Story en Opdrachtgever worden uitgewisseld.
 5. The Data Storyis niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van The Data Story, verleent Opdrachtgeverde bevoegdheid aan The Data Story om, als een door The Data Storyingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 6. The Data Storyis niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 7. The Data Storyis niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 8. DeOpdrachtgever vrijwaart The Data Story voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. The Data Storyis niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade. 
 10. IndienThe Data Story aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van The Data Story met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid vanThe Data Story is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien The Data Story niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het doorOpdrachtgeverbetaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde vanThe Data Story.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen vanThe Data Story, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel vanThe Data Story zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Data Story, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zalThe Data Story overgaan tot terugbetaling van eventuele vooraf betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die The Data Story heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst en een redelijke vergoeding voor de reeds uitgevoerde Diensten.

 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens  

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. The Data Story kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 13 Intellectuele eigendom 

 1. The Data Storybehoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Opdrachtgevergarandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan The Data Story van gegevens. Opdrachtgever zal The Data Story vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 14 Klachtenregeling 

Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@thedatastory.nl.
 

Artikel 15 Identiteit van The Data Story 

 1. The Data Storyis bij de KvK geregistreerd onder nummer 74200607 en draagt btw-identificatienummer  The Data Story is gevestigd aan de Groenelaan 23 (1851 NR) te Heiloo.
 2. The Data Storyis per e-mail te bereiken via info@thedatastory.nl, middels de Website thedatastory.nl en telefonisch op 072-2029242.
   

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding tussenThe Data Story en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen The Data Story en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

en_USEnglish